AntiUniversity Now Festival, programme announced Sunday 1 May…

AntiUniversity Now Festival, programme announced Sunday 1 May 2016, co-produced by 2015 OSE Associate Shiri Shalmy.